Higijena i Zdravstvena ekologija

Voditelj službe: Prim.Dr. Eniz Čolaković

Higijena i Zdravstvena ekologija

Služba za Higijenu i Zdravstvenu ekologiju obavlja slijedeće poslove:Utvrđuje zdravstvene potrebe i predlaže programe mjera zdravstvene zaštite.Radi na ugovorenim projektima iz područja zdravstvene ekologije (zdrava ishrana raznih populacijskih grupa sa posebnim akcentom na trudnice i djecu do 1 godine života.Prati, analizira i ocjenjuje utjecaj okoliša (voda, zrak, tlo, buka) na zdravstveno stanje stanovništva na području HNK/Ž.Prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost i kvalitet vode za piće, površinske vode, i stanje vodosnadbjevanja.Prati, analizira i ocjenjuje utjecaj voda za kupanje, rekreaciju i sport na zdravstveno stanje stanovništva.Prati, proučava i ocjenjuje zdravstvenu ispravnost i kvalitet namirnica i predmeta opšte upotrebe;Provodi zdravstveni nadzor nad proizvodnjom i prometom namirnica i predmeta opšte upotrebe.Organizuje promotivno-edukativne aktivnosti (u prehrambenoj industriji, školama, obdaništima, ugostiteljstvu i dr.).Obavlja poslove iz oblasti ekotoksikologije.Provodi javno zdravstvenu mikrobiološku djelatnost od interesa za HNK/Ž.Provodi i organizuje međulaboratorijske usporedne testove na nacionalnom i međunarodnom nivou, te obavlja potvrdne analize.Provodi stručne poslove utvrđene programom rada Zavoda.Provodi projekte, programe i aktivnosti iz područja javnog zdravstva.Vrši stalno unaprijeđenje sistema kvalitete u skladu sa BAS EN ISO/IEC 17025.Sudjeluje u školovanju iz područja javnog zdravstva.Sudjeluje u provedbi stručnih i naučnih istraživanja, surađuje sa Federalnim i kantonalnim ministarstvima zdravstva i zavodima za javno zdravstvo, sanitarnom i tržišnom inspekcijom, te Agencijom za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine.

U sastavu Službe za higijenu i zdravstvenu ekologiju su:1. Odjel za sanitarnu hemiju.2. Odjel za sanitarnu mikrobiologiju